Rychlý kontakt

Libor Vicher - VPD servis
tel: + 420 777 838 499
email: info@vpdservis.cz

Motorové pily

Elektrická pila 1800W

Cena: 2 180 Kč
Odběr novinek a slev
Zahradní traktory
Naši dodavatelé

             

   

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ LIBOR VICHER - VPD SERVIS
Úvodní ustanovení
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Typy přepravy a platby za přepravu
Platební podmínky
Expediční lhůty
Reklamace
Ochrana osobních dat
Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě společnosti Libor Vicher - VPD Servis, se sídlem Přerovská 688/62A, Olomouc , 779 00, IČ: 64634906 (dále jen společnost Libor Vicher - VPD Servis), jehož je i provozovatelem. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti Libor Vicher - VPD Servis jako prodávajícího a jejích zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu společnosti Libor Vicher - VPD Servis jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem“ a těmito obchodními podmínkami a že s obojím souhlasí. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování“, které je zasíláno automaticky na e-mail kupujícího. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Tato adresa musí být v České republice. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím po zaplacení kupní ceny.

III. Typy přepravy a platby za přepravu
Výrobky jsou podle svého charakteru dodávány jedním z následujících typů přepravy:

III a) Balíková přeprava
Objednaný výrobek je zabalen a předán přepravci společně s příslušnými dokumenty (prodejním dokladem, záručním listem, návodem k použití atd.). Balíky jsou přepravovány následujícími přepravci:
- Top trans – 250,- Kč
ZDARMA (při objednávce nad 10.000,- Kč)
- Česká pošta 190,- Kč (při objednávce do 10.000,- Kč)
ZDARMA (při objednávce nad 10.000,- Kč)
- Osobní doprava VPD Sekačky
ZDARMA (při objednávce nad 10.000,- Kč nebö dle předchozí telefonické domluvy)

III b) Přeprava firemním vozidlem
Objednaný výrobek přiveze firemní vozidlo společnosti Libor Vicher - VPD Servis Pracovník společnosti Libor Vicher - VPD Servis výrobek předvede a proškolí Vás o správném používání a údržbě. Tento typ přepravy nabízí společnost Libor Vicher - VPD Servis pouze u vybraného zboží, zejména velkých rozměrů/hmotnosti. Přepravné je ZDARMA.

III c) Převzetím na prodejně
Objednaný výrobek převezmete na Vámi vybrané prodejně společnosti Libor Vicher - VPD Servis. V případě, že si objednaný výrobek nepřevezmete do čtrnácti dnů od vyzvání prodejnou, tak lze považovat objednávku za zrušenou.

IV. Platební podmínky
V internetovém obchodě společnosti Libor Vicher - VPD Servis jsou následující volby způsobu platby za výrobky:

IV a) V hotovosti
Platba v hotovosti při převzetí výrobku od balíkové přepravy (dodání na dobírku) nebo při převzetí výrobku od pracovníků společnosti Libor Vicher - VPD Servis (dodání firemním vozem nebo převzetí na prodejně).

IV b) Bankovním převodem
Výrobek Vám bude dodán (předán balíkové přepravě) po připsání platby na účet společnosti Libor Vicher - VPD Servis. Prosíme o přesné vyplnění příkazu k platbě, především čísla účtu a variabilního symbolu (číslo Vaší objednávky). Pokud nebude částka připsána na účet společnosti Libor Vicher - VPD Servis do čtrnácti dnů od data objednávky, tak lze považovat objednávku za zrušenou.

V. Expediční lhůty
Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno:

V. a) V případě balíkové přepravy
Do deseti pracovních dnů od obdržení objednávky při placení na dobírku (při platbě bankovním převodem po připsání platby na účet společnosti Libor Vicher - VPD Servis), není-li se zákazníkem dohodnuto jinak.

V. b) V případě dopravy firemním vozem
Do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky (při platbě bankovním převodem po připsání platby na účet společnosti Libor Vicher - VPD Servis), není-li se zákazníkem dohodnuto jinak. Společnosti Libor Vicher - VPD Servis si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude kupující neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

VI. Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s „Reklamačním řádem“ internetového obchodu, reklamačním řádem společnosti Libor Vicher - VPD Servis a právním řádem platným v ČR. „Reklamační řád“ internetového obchodu a reklamační řád společnosti Libor Vicher - VPD Servis jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VII. Ochrana osobních dat
Kupující poskytuje dobrovolně společnosti Libor Vicher - VPD Servis své osobní údaje, a to za účelem uzavírání smluv se společností Libor Vicher - VPD Servis prostřednictvím jejího internetového obchodu. Kupující souhlasí, aby společnost Libor Vicher - VPD Servis tyto údaje v rámci svých činností, zejména marketingových, zpracovávala, tj. shromažďovala, ukládala na nosiče dat, upravovala, vyhledávala v nich, uschovávala, třídila, kombinovala, používala a likvidovala v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Společnost Libor Vicher - VPD Servis je oprávněna tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat. Kupující má i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě, právo na jejich opravu a další práva stanovená v § 21 zákona o ochraně osobních údajů, o čemž byl společností Libor Vicher - VPD Servis informován. Informace o těchto údajích poskytne společnost Libor Vicher - VPD Servis kupujícímu kdykoli na základě písemné žádosti.

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČO, DIČ, atd.), která jsou součástí objednávky nebo byla společnosti Libor Vicher - VPD Servis sdělena během registrace kupujícího, jsou společností Libor Vicher - VPD Servis považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Společnost Libor Vicher - VPD Servis údaje o kupujících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (banky, balíková přeprava apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách společnosti Libor Vicher - VPD Servis v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu společnosti Libor Vicher - VPD Servis Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
Kupující, který je spotřebitelem, má právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku a s ohledem na ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku. Kupující, který je spotřebitelem, může odstoupit od smlouvy pouze v souladu s výše uvedeným a pouze v případě, že zboží, které vrací společnosti Libor Vicher - VPD Servis, je nepoškozeno a nejeví známky použití. Odstoupení od smlouvy je možné uplatnit pouze v prodejně společnosti Libor Vicher - VPD Servis
Kupující bere na vědomí skutečnost, že je-li s kupovaným zbožím poskytováno další zboží zdarma (např. v rámci akční nabídky) a využije-li kupující práva na odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i zboží poskytnuté zdarma. V případě, že toto nebude vráceno zpět, dojde ze strany kupujícího k bezdůvodnému obohacení.
Společnost Libor Vicher - VPD Servis má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již kupující uhradil, bude mu kupní cena vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno. Společnost Libor Vicher - VPD Servis si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.
Ceny uváděné u jednotlivých druhů výrobků jsou platné k okamžiku odeslání objednávky kupujícím společnosti Libor Vicher - VPD Servis